Motie groene schoolpleinen

children-1879907__340

Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd veelvuldig in aanraking komen met natuur. Zeker in steden is dat niet vanzelfsprekend. Kinderen komen minder buiten en minder in de natuur. Groene schoolpleinen kunnen ervoor zorgen dat leerlingen meer en vanzelfsprekender in aanraking komen met een natuurlijke omgeving. Er zijn al aardig wat onderzoeken gedaan naar de positieve effecten van groen op kinderen. Als kinderen regelmatiger buiten in het groen spelen, hebben ze minder kans op het ontwikkelen van depressies, ADHD en overgewicht. Ze worden er gezonder maar vaak ook nog slimmer en socialer van. Groene schoolpleinen hebben dus heel veel voordelen. Daarom heb ik samen met Antoon Kanis (D66)  onderstaande motie ingediend tijdens de Provinciale Statenvergadering van 31 januari. En deze motie is aangenomen!

Motie: Meer groene schoolpleinen in Gelderland

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 31 januari 2018,

gehoord de beraadslagingen, constaterende dat

  • Het belangrijk is om kinderen op jonge leeftijd in aanraking te brengen met natuur.
  • Groene schoolpleinen ruimte geven voor creativiteit, rust, ruimte voor ontdekking, veelzijdige beweging en buitenlessen.
  • Vergroening van schoolpleinen bijdraagt aan het verbeteren van de biodiversiteit in de stad.
  • Groen helpt om schoolpleinen klimaatbestendiger te maken, zowel bij stortbuien (betere infiltratie) als bij de beheersing van hittestress.

Overwegende dat

  • Het ‘Ambitiedocument natuur: veelzijdige natuur voor iedereen’ vooralsnog alleen een faciliterende rol voor de provincie Gelderland ziet bij het realiseren van meer groene schoolpleinen.
  • De provincies Noord-Brabant en Overijssel wel werken aan het cofinancieren van groene schoolpleinen.

verzoeken GS

  • Met de gemeenten, scholen en andere betrokken organisaties in kaart te brengen wat er nodig is om meer groene schoolpleinen te realiseren in Gelderland.
  • Bij de voorjaarsnota 2018 met een voorstel te komen voor cofinanciering van groene schoolpleinen in Gelderland.

En gaan over tot de orde van de dag.

Antoon Kanis           Anna-Lena Hedin-Penninx

D66                            PvdA

Over Anna-Lena

Statenlid PvdA provincie Gelderland
Dit bericht is geplaatst in Landbouw & natuur, Wonen & leefomgeving. Bookmark de permalink.