Bewonersbedrijf Malburgen

thumbnail_fullsizerender

Vandaag met de PvdA statenfractie een bezoek gebracht aan BewonersBedrijf Malburgen: Het Bruishuis. Dit was een oud verzorgingstehuis in Arnhem wat eigenlijk op de nominatie stond om gesloopt te worden toen de oorspronkelijke bewoners naar een nieuwe locatie verhuisden. Bewoners uit de wijk Malburgen hebben dit pand een aantal jaar geleden overgenomen van Volkshuisvesting en verhuren het nu zelf. Op de begane grond en de eerste verdieping zitten allerlei kleine bedrijven en instellingen, daarboven zijn woonlagen voor de verhuur aan bijv. studenten of mensen die extra ondersteuning nodig hebben. Eventuele winst wordt geïnvesteerd in de wijk. Zo is er al een buurttuin en een grote speelplaats- en ontmoetingsplek gerealiseerd. Het Bruishuis is een van de eerste BewonersBedrijven van Nederland. Mooi om te zien en horen hoe ze iedereen hier een plek geven. http://www.bewonersbedrijven.nl/bewonersbedrijf-malburgen/

Geplaatst in Wonen & leefomgeving | Reacties staat uit voor Bewonersbedrijf Malburgen

Debat Wet Dieraantallen

pluimvee

Gisteravond in de staten een debat gevoerd over de Wet Dieraantallen. Dit debat werd gehouden op initiatief van D66 en PvdA omdat Gedeputeerde Staten al bij voorbaat een negatieve stelling hadden ingenomen over deze wet zonder dat dit inhoudelijk in de commissie was besproken.

De Wet Dieraantallen geeft straks de mogelijkheid om vast te leggen dat het aantal dieren in bepaald gebied niet verder groeit. Voor een beeld: In 2014 waren er 4 miljoen runderen, 12 miljoen varkens & 103 miljoen kippen in Nederland. Dit is exclusief de jonge dieren. Er worden jaarlijks bijvoorbeeld zo’n 30 miljoen biggen geboren.

De problemen rond met name de intensieve veehouderij zijn te groot. Onder andere door de uitstoot van allerlei stoffen zijn er hierdoor risico’s voor de volksgezondheid.
Van omwonenden van dit soort bedrijven kreeg ik te horen dat de Wet Dieraantallen vooral een noodmaatregel is, er is meer nodig. Ik heb in het debat van de gedeputeerde de toezegging gekregen dat hij voor het eind van het jaar met een notitie komt over hoe de provincie met name stankoverlast/uitstoot gaat aanpakken. In het buitengebied mag namelijk vele keren de norm overschreden worden die nu op industrieterreinen van toepassing is. Dit is waardeloos omdat het buitengebied veel meer functies heeft (recreatie, toerisme, wonen, werken, natuur).

Verder heeft de gedeputeerde toegezegd dat Gelderland blijft gaan voor de handhaving van de Dierrechten. Dit is een bestaand instrument wat er voor zorgt dat het aantal dieren (kippen, varkens) niet nog verder toe kan nemen. En de provincie gaat actief met Den Haag meedenken om verder te werken aan een oplossing voor de problemen rond de intensieve veehouderij.

Geplaatst in Landbouw & natuur | Reacties staat uit voor Debat Wet Dieraantallen

Subsidie lokale voedselketens

shapeimage_1-2

Weet wat je eet. Na allerlei voedselschandalen merk je dat steeds meer mensen weer echt interesse beginnen te krijgen in wat er nu eigenlijk op hun bord ligt. Hoe is je eten nu eigenlijk geproduceerd en waar komt het vandaan? In de huidige tijd van schaalvergroting zie je daarnaast dat de afstand tussen boer en burger steeds groter wordt en dat boeren door de steeds kleinere marges het hoofd nog maar moeilijk boven water kunnen houden.

De productie van voedsel is in alle opzichten essentieel. Niet alleen als het gaat om onze gezondheid, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld de  werkgelegenheid en om de invloed op ons landschap en onze leefomgeving. Mede daarom is het van belang dat ook gemeenten hier aandacht aan gaan schenken.  Ervoor zorgen dat voedselketens met elkaar worden verbonden zodat de boer weer een goede prijs krijgt en de consument een eerlijk en heerlijk product. De PvdA heeft al geruime tijd er op aangedrongen dat initiatieven op dit gebied moeten worden ondersteund. Mooi dus dat de provincie Gelderland dit jaar met een subsidieregeling komt voor innovaties van de voedselproductie op lokaal niveau: korte voorzieningsketens https://www.gelderland.nl/Vanaf-15-augustus-subsidie-voor-korte-voorzieningsketens.html Aan de slag ermee!

Geplaatst in Landbouw & natuur | Reacties staat uit voor Subsidie lokale voedselketens

Gezondheidsproblemen intensieve veehouderij

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2013-09-05 08:12:31Z | |

Al geruime tijd zijn er zorgen over de gevolgen van met name de intensieve veehouderij voor de gezondheid van omwonenden. Vandaag (donderdag 7 juli 2016) kwamen de resultaten van het driejarig onderzoek ‘Veehouderij, Gezondheid en Omwonenden’ naar buiten van het RIVM, Universiteit Utrecht (IRAS), Wageningen UR en NIVEL. Uit dit onderzoek komt naar voren dat omwonenden van veehouderijen meer last hebben van luchtwegklachten vanwege een afname van de longfunctie. Volgens de onderzoekers is het aannemelijk dat dergelijke gezondheidsproblemen worden veroorzaakt door de stoffen die afkomstig zijn van veehouderijen, zoals de uitstoot van fijnstof, micro-organismen, endotoxines (bacterieresten) en ammoniak.

Mede naar aanleiding van deze uitkomsten roept GGD GHOR Nederland provincies en gemeenten op om maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen en mensen te beschermen. http://www.ggdghor.nl/nieuws/2016/07/07/maatregelen-nodig-om-gezondheidsrisicos-voor-omwonenden-veehouderijen-te-beperken/

Vorige week werd tevens bekend dat de Nationale ombudsman gaat onderzoeken welke lessen de overheid heeft getrokken uit de aanpak van de Q-koorts. Bij de Q-koorts nam de overheid volgens de slachtoffers te laat maatregelen en liet de informatievoorziening richting burgers over de risico’s van met Q-koorts besmette bedrijven te wensen over. Gezondheid en het welzijn van mensen moet altijd prioriteit hebben, het voorzorgsprincipe moet sneller gehanteerd worden. Daarom heb ik hierover schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Geplaatst in Landbouw & natuur | Reacties staat uit voor Gezondheidsproblemen intensieve veehouderij

Leefbaarheid

FullSizeRender-8

Werken aan leefbaarheid. Dat is eigenlijk gewoon een basis voor iedere overheidslaag en dus ook voor de provincie. Er met zijn allen voor zorgen dat mensen samen vooruit kunnen, mee kunnen doen en dat niemand wordt uitgezonderd. Zorgen voor een sociale, leefbare, veilige en gezonde samenleving. In de statenvergadering van 28 juni kwam dit tijdens de behandeling van het Uitvoeringsplan Leefbaarheid aan bod. Door de decentralisaties zijn de taken van de provincie op sociaal gebied veranderd. Veel is overgegaan naar de gemeenten. Daarom was het nodig om het sociale beleid en de rol van instellingen en organisaties daarin opnieuw te bekijken. Het afgelopen jaar is daar veel over gesproken en zeker in het begin ontstond hierover onrust. Vorig jaar heb ik hier ook schriftelijke vragen over gesteld.

Een aantal instellingen hebben de afgelopen maanden laten zien dat ze van een lastige opgave een mooie kans konden maken. Spectrum, Zorgbelang, Huis van de Jeugd, Vereniging Dorpshuizen & kleine Kernen en Plattelandsjongeren Gelderland hebben hiervoor een leefbaarheidsalliantie opgericht. Samen hebben zij een conceptprogramma aan de provincie voorgelegd waarin ze aangeven op welke wijze zij leefbaarheid in Gelderland vorm zouden willen geven. In de commissievergadering van 22 juni kwam naar voren dat gedeputeerde Schouten zeer tevreden was over de manier waarop de instellingen het hadden opgepakt maar dat zij pas in oktober/november 2016 duidelijkheid kon geven over het subsidiebedrag van 2017. Vond dit echt niet kunnen en ik heb me er namens de PvdA sterk voor gemaakt dat er eerder duidelijkheid zou komen. Ook deze instellingen hebben met personeel & vaste lasten te maken en doen bovendien al vele jaren ontzettend goed werk bij de ondersteuning van vrijwilligers & mooie initiatieven in de samenleving. Uiteindelijk is de gedeputeerde bij de statenvergadering daarom met een ander voorstel gekomen. Volgend jaar kunnen de instellingen in ieder geval rekenen op minimaal 3,5 miljoen en een definitief inhoudelijk voorstel inclusief financiële onderbouwing komt in september richting de staten. In de statenvergadering heb ik aangegeven dat er bij leefbaarheid met name ook aandacht moet zijn voor de groepen die net niet mee kunnen komen. Vooral dus ook aansluiten bij de energie van initiatieven die zich sterk maken voor kwetsbare groepen.

Zoals gezegd. Over leefbaarheid is al veel gepraat. Nu vooral weer aan het werk om op een praktische manier en zonder al te veel rompslomp mooie initiatieven van onderop snel mogelijk te maken.

Geplaatst in Zorg & welzijn | Reacties staat uit voor Leefbaarheid

Plussenbeleid intensieve veehouderij

FullSizeRender-8

Hoe wil de provincie Gelderland de duurzame groei van de intensieve veehouderij mogelijk maken, daarover gaat het plussenbeleid. In plaats van vaste bouwblokmaten gaan straks extra maatregelen op het terrein van landschappelijke inpassing, milieu en dierenwelzijn de groeiruimte van intensieve veehouderijbedrijven bepalen. De provincie wil op deze manier duurzame ontwikkelingen versnellen zonder dat dit ten koste gaat van natuur & leefomgeving. Een uitdaging die zorgde voor flinke discussies in verschillende commissies en in de statenvergadering van 28 juni.

Het plussenbeleid heeft een aantal positieve punten. Goed dat er geen nieuwvestiging van intensieve veehouderijbedrijven meer mogelijk is in Gelderland. Goed dat het plussenbeleid voor alle uitbreidingen gaat gelden (niet alleen grote maar ook kleine bedrijven moeten verduurzamen). En heel goed dat de dialoog met de directe omgeving van bedrijven zo specifiek is opgenomen. De ondernemer moet straks ook echt afspraken nakomen via een privaatrechtelijke overeenkomst met boetebeding. Op dit moment is dat vaak nog niet goed geregeld. Niet alleen bezorgde burgers hebben hier in het buitengebied last van. Ook veel grondgebonden boeren en recreatieve bedrijven hebben er nadeel van als ondernemers van intensieve veehouderijen alleen aan zichzelf denken en totaal geen rekening houden met hun buren & collega ondernemers. Terecht dat dit nu wordt opgepakt.

Een paar positieve punten dus maar uiteraard zijn er ook zorgen. Naast plussen zijn er zeker nog wel een aantal minnen te noemen. Met name over het geheel vrijgeven van de bouwblokken terwijl gemeenten alles nog moeten gaan oppakken. In de praktijk moet nog blijken of het plussenbeleid echt gaat werken en of het Raad van State proof is. De PvdA ziet daarom liever nog een grens van 1,5 hectare. Natuurlijk zullen er vast grotere bedrijven zijn die goed rekening houden met hun omgeving en die veel aandacht geven aan dierenwelzijn. En je hebt ook kleine bedrijven die er een zootje van maken. Feit blijft dat er maatschappelijk gezien grote onrust is over de schaalvergroting en dat de intensieve veehouderij op veel plekken in het buitengebied nog steeds overlast geeft. Daarom heb ik er namens de PvdA Gelderland voor gezorgd dat bedrijven boven de 1,5 hectare in ieder geval eerst langs de provincie moeten. Dit moeten we nog niet vrij willen geven. Goed dat GS het eerdere voorstel op dit punt heeft aangepast.

Zorgen zijn er verder om de grootte van de veestapel in Gelderland. Gaat deze straks nog verder toenemen terwijl we na Brabant al op de tweede plaats staan als meest veedichte provincie van Nederland. Op dit moment zijn er nog dierrechten die dit nog een beetje in de hand houden. Er zijn in Den Haag echter geluiden dat deze afgeschaft zullen gaan worden. Onwenselijk als er geen goed alternatief voor in de plaats komt. De mestproblematiek en de overlast op het gebied van geur en fijnstof is op veel plekken nu al te groot.
De volksgezondheid blijft ook een belangrijk punt. In het plussenbeleid wordt aangegeven dat volksgezondheid een basiswaarde is. Juridisch kunnen we echter helaas nog steeds weinig doen om bepaalde ontwikkelingen tegen te houden. Eind 2016 komen er naar verwachting vanuit het rijk weer nieuwe gegevens naar buiten als het gaat om de relatie tussen gezondheid en veehouderij. Samen met mijn collega’s in Den Haag hou ik dit dan ook scherp in de gaten.

Het Plussenbeleid zal deze zomer ter inzage worden gelegd. Zorgen zijn er nog genoeg. Uiteraard zullen we dus alle zienswijzen die straks binnen gaan komen zeer zorgvuldig gaan bekijken. Wordt zeker vervolgd.

Geplaatst in Landbouw & natuur | Reacties staat uit voor Plussenbeleid intensieve veehouderij

Tafel van 10 over wonen

FullSizeRender-8

De Tafel van 10 is een mooi initiatief van de PvdA Apeldoorn om discussie los te maken en mensen meer te betrekken bij de politiek. Politici gaan hierbij in gesprek met oa maatschappelijk organisaties en het bedrijfsleven. In totaal zitten er altijd negen personen op het podium. De zaal zelf is de tiende ‘persoon’ en kan ook actief meediscussiëren.

Woensdag 25 juni was alweer de 5e editie met als onderwerp: ‘In geouwehoer kun je niet wonen’. Ik was samen met oa gedeputeerde Josan Meijers, Tweede Kamerlid Albert de Vries, wethouder Eef van Ooijen & fractievoorzitter Marga Jonkman een van de gasten aan deze Tafel van 10. Goed om met de anderen en de zaal in discussie te kunnen gaan over waar we mee aan de slag moeten als het gaat om wonen. En eigenlijk waren we het over veel dingen gewoon eens. Er moet flink ingezet worden op meer betaalbare sociale huurwoningen voor de verschillende doelgroepen. Hier is echt een tekort aan. Uit de beantwoording van schriftelijke vragen die ik eerder over dit onderwerp heb gesteld kwam naar voren dat met name ook de behoefte aan woonzorg toe zal nemen voor mensen met bijvoorbeeld dementie. Dit najaar worden de nieuwe cijfers bekend van de monitor Wonen en Zorg.

Verduurzaming van woningen en de aanpak van leegstand kwamen bij de tafel van 10 ook aan bod. De grootste zorgen gingen echter over de ambulantisering. Op zich staan veel mensen er wel achter dat het fijner en beter is om langer thuis te kunnen wonen. Dan moet echter de zorg thuis wel goed geregeld zijn en dat is helaas nog lang niet altijd het geval. Hier moeten we veel meer aandacht aan besteden.

Geplaatst in Wonen & leefomgeving | Reacties staat uit voor Tafel van 10 over wonen

Extra subsidie Landschapsbeheer Gelderland

FullSizeRender-8

In de statenvergadering van 25 juni stond de subsidieverlening van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie (GNMF) en Stichting landschapsbeheer Gelderland op de agenda. En natuurlijk hebben we besloten dat ze hun waardevolle activiteiten voor Gelderland kunnen continueren middels een structurele subsidie. De GNMF is een vereniging die streeft naar een beter evenwicht tussen economie en natuur en milieu in Gelderland. Ze ondersteunen lokale natuur- en milieugroepen & zijn vaak een effectieve groene ‘luis in de pels’ van beleidsmakers en de politiek. Door samenwerking met bedrijven, overheden en belangengroeperingen zorgen ze ervoor dat er continue aandacht blijft voor groen en milieu. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) ondersteunt groepen vrijwilligers met kennis, kunde en gereedschap bij het beheer van het Gelderse cultuurlandschap.

Als het gaat om SLG bleek bij de behandeling in de commissie dat de beschikbare subsidie niet voldoende was om alle nieuwe vrijwilligersgroepen te kunnen ondersteunen. In de afgelopen vijf jaar was het aantal vrijwilligers gegroeid van 4.000 naar 8.000. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat SLG aan zijn eigen succes ten onder dreigde te gaan. Juist Gelderland profileert zich met zijn Gelderse streken. Streken die te herkennen zijn aan hun landschap. De vrijwilligers die dit landschap onderhouden zijn van groot belang. Samen met andere partijen heb ik dan ook namens de PvdA Gelderland ervoor gezorgd dat SLG volgend jaar een aanvullende bijdrage krijgt om deze nieuwe groepen te kunnen ondersteunen. De motie voor 100.000 euro extra in 2017 kreeg een ruimte meerderheid in de staten.

Geplaatst in Landbouw & natuur | Reacties staat uit voor Extra subsidie Landschapsbeheer Gelderland

De verwarde samenleving?

In de war. Het lijkt wel of deze staat van zijn steeds normaler begint te worden. Vrijwel dagelijks komen er berichten voorbij over ‘verwarde personen’ die flinke onrust veroorzaken door vernielingen op straat en/of bedreigingen richting mensen. Regelmatig volgt daarna verwardheid bij politiek, hulpverleners, familie, vrienden en niet te vergeten de sociale media waardoor de verwarring nog verder toeneemt. Mensen die afwijkend gedrag vertonen krijgen al snel te maken met de schandpaal op twitter en facebook. Ze worden soms zelfs met foto en al erop gezet. Van sociale media naar asociale media is blijkbaar een hele kleine stap. Als iemand zijn been breekt begrijpt iedereen dat die persoon even niet kan lopen. Als iemand echter psychotisch of anders psychisch ziek is dan wordt er soms zelfs een hetze opgezet tegen de persoon in kwestie waardoor de situatie alleen maar verergert. Zeker als er niets gedaan wordt aan de oorzaak van de problemen.

We worden er met zijn allen gek van. Maar waardoor ontstaat eigenlijk deze vergaande verwardheid? Waardoor loopt het uit de hand? Komt het door de persoon zelf? Die door allerlei omstandigheden (Aanleg, erfelijkheid, tumor in ‘t hoofd, drugs, stress, heftige gebeurtenissen, enz) ernstige psychische problemen heeft gekregen. En die mede hierdoor vaak geen zelfinzicht heeft en hulp weigert. Zijn het familie en vrienden? Die er in eerste instantie alles aan doen om de persoon te helpen maar op een gegeven moment hun ‘eigen kracht’ gaan verliezen en daardoor soms zelfs afstand moeten nemen van degene waar ze van houden omdat ze er anders zelf aan onderdoor gaan. Zijn het de hulpverleners? Die bij heftige situaties aangeven dat ‘ze alleen in kunnen grijpen als iemand zichzelf of een ander wat aan gaat doen’.  En die in het kader van de privacy familie en vrienden niet kunnen of willen begeleiden hoe ze om moeten gaan met degene die door psychose of andere psychische ziekten zichzelf niet meer is. Zijn het de instellingen en de managers? De geestelijke gezondheidszorg staat helaas nog steeds bekend als een gesloten bolwerk en is weinig open naar buiten. Is het de politiek? Die in de drang naar bezuinigen en ambulantisering mensen meer thuis en in de wijk zelf op wil vangen terwijl de hulp aan huis en goede huisvesting vaak nog niet goed geregeld is. Is het de (sociale) media? Die vaak maar al te graag tot in detail heftige verhalen naar buiten brengt zonder dat men zich verdiept in de gevolgen en de achtergronden? Of is het de stressvolle samenleving die heel veel vraagt van mensen? Veel draait tegenwoordig om presteren, geld en flexibiliteit. Niet iedereen kan met die ratrace mee.  Zorgt zo’n stressvolle samenleving misschien wel voor een verwarde samenleving?

Veel vragen en het enige antwoord daarop is dat deze verwarring ontstaat door ons allemaal. We hebben er allemaal een aandeel in, het kan ons allemaal overkomen en we moeten daarom ook allemaal werken aan een oplossing. Het belangrijkste blijft nog altijd dat iedereen die bij een ‘verward persoon’ betrokken is beter gaat samenwerken en vooral ook serieus kijkt hoe iemand snel echt geholpen kan worden. Nu moet de boel eerst escaleren voordat er wat wordt gedaan. Met vaak grote gevolgen voor samenleving, familie, vrienden en de persoon in kwestie. Om verwarring tegen te gaan is duidelijkheid nodig. En die is er nu vaak niet. Door betere voorlichting kun je al veel bereiken. Hierdoor kunnen mensen bijvoorbeeld een psychose sneller herkennen. De hulpverlening moeten we het daarnaast makkelijker maken om sneller en beter in te kunnen grijpen. Een goed voorbeeld is de Psycholance die al in een aantal gemeentes rijdt. Hierdoor hoef je niet meer de politie te bellen als er problemen zijn maar komt direct de juiste hulp. Een verward persoon hoort niet in een politiecel thuis. Ook de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg die eraan zit te komen geeft hoop. Nu moet men vaak nog wachten tot de situatie zo ernstig wordt dat gedwongen opname onvermijdelijk is.  Straks kunnen we mensen thuis eerder helpen & worden hopelijk ook familie & vrienden meer en beter betrokken bij de zorg. Belangrijk is om hierbij ook goed naar de ervaringsdeskundigen te blijven luisteren.

En we kunnen vooral al heel veel doen door allemaal even naar onszelf te kijken. In principe kan iedereen psychotisch worden of ernstige psychische problemen krijgen. Iedereen kan het helaas overkomen. Hoe zou je zelf behandeld willen worden op het moment dat je in zo’n verwarrende situatie terecht komt? Hoe zou je zelf willen dat familie en hulpverleners dan zouden handelen. Zou je dan aan de schandpaal genageld willen worden op internet? Zou je dan dagenlang op straat willen blijven ronddolen? Denk het niet. Als iedereen nu actief zijn rol oppakt om anderen die in de problemen dreigen te komen snel te helpen dan zal al een heleboel verwardheid in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Geplaatst in Zorg & welzijn | Reacties staat uit voor De verwarde samenleving?

Meer werk met meerwaarde

SONY DSC

‘Samen aan de slag met de arbeidsmarkt van de toekomst. Dat is een inclusieve arbeidsmarkt, waar mensen met en zonder arbeidsbeperking samen aan het werk zijn. Dat is een toegankelijke arbeidsmarkt, waar jonge en meer ervaren krachten elkaar versterken. Dat is een innovatieve arbeidsmarkt, waar duurzame maakindustrie en circulaire economie banenmotoren zijn’

Met bovenstaand toekomstbeeld als startpunt heb ik namens de PvdA Gelderland op maandag 18 april samen met de Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen een avond georganiseerd over ‘Meer werk in Gelderland’. Met collega statenlid Fokko Spoelstra heb ik  de afgelopen maanden met een werkgroep bij leden, scholen en bedrijven ideeën opgehaald op het gebied van werk in Gelderland. Deze zijn uiteindelijk verwerkt in een manifest waar met name Johan Kruithof (wethouder Apeldoorn), John Kerstens (Tweede Kamerlid), Simon Putman (JS) en Maarten van den Bos (fractievoorzitter Lingewaard) een bijdrage aan hebben geleverd. Hierbij zetten we als PvdA in op de volgende punten:
• De verbetering van de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.
• De versterking van het Middelbaar Beroepsonderwijs als basis voor een moderne ambachtseconomie.
• De ondersteuning van gemeenten en werkgevers bij het aan het werk helpen van bijstandsgerechtigden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
• De ondersteuning van grensoverschrijdende projecten op het gebied van scholing en werkgelegenheid.
• Het opzetten en ondersteunen van samenwerking tussen sectoren om sociaal en innovatief ondernemen te stimuleren.

Het manifest ‘Meer werk in Gelderland’ werd onder de loep genomen tijdens een zeer goed bezochte bijeenkomst in Arnhem. Middels discussies met hoogleraar economie Esther-Mirjam Sent, Tweede Kamerlid John Kerstens en voorzitter van de Jonge Socialisten Bart van Bruggen werd onder leiding van fractievoorzitter Peter Kerris verder gesproken over waar Gelderland de focus op zou moeten leggen. Welke concrete maatregelen zijn nodig. Veel van de punten uit het manifest werden tijdens de bijeenkomst ondersteund. Als aanvullingen kwamen onder andere naar voren:
• Het meer promoten van technisch vakmanschap. Koppel bijvoorbeeld oudere ervaren vakmensen aan jonge studenten. Er komt een tekort aan vakmensen, ze zijn hard nodig.
• Aandacht voor specifieke doelgroepen. Zorg voor diversiteit. Onderzoek waarom mensen geen baan kunnen krijgen, wat is bijvoorbeeld de rol van etniciteit, leeftijd en/of geslacht hierbij.
• Het combineren van werkgelegenheid met andere doelen van de provincie. Zorg voor win-win situaties. In de voorgaande periode hebben we bijvoorbeeld het verduurzamen van sociale huurwoningen opgepakt. Dit zorgt namelijk voor meer werkgelegenheid, meer duurzaamheid en een lagere energierekening. Zo kun je tevens werk creëren.
• Door de aanwezigen werd met name het MKB vaak genoemd, de motor van de Gelderse economie. We moeten ondernemers beter ondersteunen zodat ze sneller geholpen worden bij veranderingen in wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de Wet Werk en Zekerheid) en minder bureaucratie tegen komen als het gaat om subsidies.
• Belangrijk blijft verder om over grenzen heen te kijken. Uiteraard naar Duitsland maar ook naar bijvoorbeeld Overijssel en Brainport Brabant. Sluit aan bij mooie initiatieven.
• Tot slot werd benadrukt dat het niet alleen moet gaan om ‘meer werk’. Het moet uiteindelijk vooral gaan om werk met goede arbeidsvoorwaarden wat een meerwaarde heeft voor mensen.

Alle input die tijdens deze avond is aangeleverd heb ik verzameld en waar nodig wordt het manifest aangepast. Binnenkort zullen we het manifest in de staten presenteren. De inhoud kan dan meegenomen worden in de behandeling van de economische visie van Gelderland. De provincie heeft een mooie verbindende rol tussen gemeenten, rijk, ondernemers en andere partners. Als PvdA Gelderland zullen we deze rol zeer actief op gaan pakken. Wordt vervolgd!

Geplaatst in Werk & onderwijs | Reacties staat uit voor Meer werk met meerwaarde