Vragen uitbreiding rundveehouderij Wichmond

shapeimage_1-2

In berichtgeving van de media op donderdag 6 augustus 2015 werd aangegeven dat Gedeputeerde Staten heeft besloten om mee te werken aan de plannen voor een rundveehouderij met 1445 stuks rundvee in Wichmond. De uitstoot van ammoniak neemt volgens de provincie per saldo niet toe en dus zouden er geen nadelen zijn voor natuur en milieu. Ik heb toch wel ernstige vraagtekens hierbij en heb dus namens de PvdA Gelderland onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan GS:

  1. Is het juist dat GS voornemens is medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het rundveebedrijf in Wichmond?
  2. In zowel het coalitieakkoord als in de vorig jaar vastgestelde omgevingsvisie is aangegeven dat we als provincie willen sturen op maatschappelijke doelen als het gaat om de verdere ontwikkeling van de agrarische sector. Hoe kan de provincie op dit moment sturen op de maatschappelijke doelen dierenwelzijn, landschappelijke inpassing, milieu, duurzaamheid en volksgezondheid? Is het voor de provincie volgens de regels nu alleen mogelijk om te sturen op de uitstoot van ammoniak en de gevolgen voor natuur & milieu? Hoe worden de andere doelen gewaarborgd?
  3. De plannen schijnen nog zeer prematuur te zijn. Hoe weet GS dat de uitstoot van ammoniak niet toeneemt en dat men dus mee moet werken? Waar is dit op gebaseerd?
  4. In amendement A8 (Niet-grondgebonden veehouderij / op voorstel Omgevingsvisie) is vorig jaar aangegeven dat de provincie bedrijven stimuleert om stappen te zetten die verder gaan dan de wet vraagt, maar wel bedrijfseconomisch haalbaar zijn. Het gaat dan om het bieden van een ‘plus’ op de aspecten milieu, dierenwelzijn, volksgezondheid en ruimtelijke kwaliteit. Op welke wijze zou het rundveebedrijf in Wichmond kunnen voldoen aan een ‘plus’?
  5. Op welke manier zijn omwonenden en de gemeente betrokken bij deze plannen? In amendenent A8 staat tevens dat de provincie gemeenten zal ondersteunen als het gaat om bijvoorbeeld een grotere kwalitatieve beoordelingsrol naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad. Is dit gedaan?
  6. Het gaat hier om een zeer grootschalig bedrijf dat grote invloed zal hebben op zijn omgeving. Op welke wijze kan de provincie ervoor zorgen dat niet alleen de belangen van de betreffende initiatiefnemer maar vooral ook de belangen van omwonenden, omliggende bedrijven en de leefbaarheid in het gebied worden meegewogen?
  7. Is onderzocht wat de gevolgen van dit soort grootschalige plannen zijn voor andere agrarische bedrijven? Nemen deze grote bedrijven op het gebied van bijvoorbeeld ammoniak en fosfaat straks zoveel ruimte in beslag dat kleinere ondernemers die eventueel beperkt willen uitbreiden daarvoor geen mogelijkheid meer kunnen krijgen en in de problemen komen?
  8. Is GS bereid om de staten actief op te hoogte te houden betreffende het verdere verloop van de plannen van het rundveebedrijf in Wichmond en andere initiatieven die grote maatschappelijke impact kunnen hebben?

Over Anna-Lena

Algemeen bestuurslid waterschap Rijn en IJssel & voormalig statenlid provincie Gelderland (2011 - 2019)
Dit bericht is geplaatst in Landbouw & natuur. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.